Om produkten

I kvalitets- och efterlevnadsarbetet är processerna för riskhantering, efterlevnadskontroll samt avvikelse- och incidenthantering inte fristående från varandra, utan integrerade i en sammanhängande process. Mhods Compliance är ett ledningssystem och egenkontrollsystem som säkerställer att du får ett sammanhängande systemstöd för din verksamhet.

Process

Mhods Compliance-effekten

Genom att använda Mhods Compliance som systemstöd för verksamhetens kvalitets- och efterlevnadsarbete skapas rätt förutsättningar för en effektiv regelefterlevnad, ett likriktat arbetssätt, koll på styrande dokument samt koll på att efterlevnadskontroller, incident- och avvikelsehantering samt riskhantering genomförs.

Användningen av Mhods Compliance som systemstöd medför också ett antal andra kortsiktiga och långsiktiga driftfördelar:

 • Systemstödet ökar organisationens totala förmåga att snabbt kunna ta strategiska och operativa beslut genom enkel tillgång till styrande dokument samt möjlighet att spåra registrerad information i realtid.
 • Genom möjligheten att kunna paketera och uppdatera dokument och checklistor som man vill, kan man i realtid anpassa gränssnittet efter verksamhetens unika förutsättningar.
 • Mhods Compliance automatiserade funktionsstöd ger användaren förutsättningar att kunna omdisponera sin tid till kärnverksamheten, i stället för att lägga onödig tid på dokumenthantering.
 • Påminnelsefunktioner i Mhods Compliance bidrar till ett effektivt kontroll- och uppföljningsarbete.
 • Med ett sammanhängande, intuitivt och enkelt systemstöd ökar medarbetarnas effektivitet och vilja att dokumentera. Det i sin tur gör att organisationen i dess helhet ökar sin förmåga att leva upp till ställda regulatoriska krav.

Mhods Compliance hanterar system för egenkontroll inom:

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
 • ATEX
 • Miljöledningsarbete
 • Kontinuitetsplanarbete
 • Krisplanarbete
 • Service efterlevnad
 • ISO 9000, 14000, 27000, 45000 etc.

Kort sagt, det går att växa med Mhods Compliance.

Funktioner

Mhods Compliance har en texthanteringsfunktion där du i böcker kan skapa textflikar där du bland annat kan:

 • Skriva och redigera texter
 • Lägga till bilder
 • Skapa och redigera tabeller
 • Rita flödesscheman och diagram
 • Länka bilder eller texter till unika URL-adresser
 • Spara textförändringar automatiskt i historieloggen
Screenshot

Mhods Compliance har flera typer av dokumentationsfunktioner.

För varje kontrollpunkt kan du lägga till:

 • "Ok", "Fel", "Ej relevant" eller en kombination av dessa
 • Mäthantering
 • Avvikelsehanterin/Felrapport
 • Kommentarsfält med loggfunktion
 • Möjlighet att ladda upp bilder och dokument
 • Att punkten ska betraktas som kritisk
 • Med vilken påminnelsefrekvens punkten ska kontrolleras

Alla utförda registringar är loggade och sökbara i historiken

Screenshot

Mhods Compliance har en modul för ärendehantering.

Där finns det funktioner för att:

 • Koppla ärendet till en kontrollpunkt
 • Logga aktivitetens startdatum
 • Beskriva händelsen
 • Beskriva den direkta åtgärden
 • Lägga till uppföljande åtgärder som loggas
 • Ladda upp dokument och bilder till ärendet
 • Säkerhetsklassa uppladdade dokument
 • Delegera ärende till intern eller extern användare
 • Bestämma allvarlighetsgrad och prioriteringsgrad på ärendet
 • Aktivera en orsaksanalys kopplat till ärendet
 • Schemalägga och påminna om när ärendet ska vara slutfört
Screenshot

I Mhods Compliance funktion för dokumentarkiv går det att namnge och ladda upp bilder och dokument i format såsom:

 • PDF
 • Word
 • Excel
 • Powerpoint, etc.

Det går också att kategorisera dokumenten och säkerhetsklassa dem efter behörighetsnivå.

Screenshot

Med Mhods Compliance funktion för riskbedömning kan man själv göra sina riskanalyser. Där går det att kategorisera risker och faror.

Funktionen ger stöd för:

 • Titel - beskriva aktiviteten som bedöms
 • Beskrivning - av själva problemet
 • Sannolikheten - att det inträffar
 • Konsekvensen - om det inträffar
 • Risktal - sannolikhet X konsekvens = risktal
 • Risknivå - OK, Åtgärda inom kort, Åtgärda direkt
 • Åtgärd - kopplas till funktionen för texthantering där rutin beskriver hur riskerna ska hanteras
Screenshot

Med Mhods Compliance administrationssystem kan man lägga till, ta bort och anpassa alla lokala webbprojekt (mallar) och systemfunktioner.

Där hanteras funktionerna för:

 • Menybyggaren med dra-och-släpp-funktioner
 • Hanterade objekt
 • Kontrollpunkter och checklistor
 • Böcker för texthantering
 • Kontaktlistor
 • Tillägg och borttagning av webbprojekt
 • Användares behörigheter för inloggning till mallar och lokala webbprojekt
 • Ändringslogg
Screenshot

Mhods Compliance funktion för ”Att göra”-listor visar status för samtliga aktuella aktiviteter som användaren ansvarar för och deadline för dessa aktiviteter.

Screenshot

Med Mhods Compliance funktion för objekthantering visas status på systemstödets alla registrerade objekt på:

 • Plats
 • Kategori
 • Ärendetyp
 • Deadline
Screenshot

Intresserad av en demo?